ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

 

 

 

 

 

 

πὸ λίγα ἀσφαλῶς παρεκκλήσια περνᾶ καθημερινῶς τόσος κόσμος. Τὸ παρεκκλησάκι - προσκυνητάρι τοῦ ἁγίου Γεωργίου Καρδίτσης, ποὺ βρίσκεται στὴν βορειοδυτικὴ πλευρὰ τοῦ κυρίως ναοῦ, ἀποτελεῖ τὸν ἀναπόδραστο σταθμὸ κάθε περαστικοῦ Καρδιτσιώτη, καὶ ὄχι μόνον.

Πρὸς τιμὴν ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ καθημερινῶς ἀνάβουν μὲ εὐλάβεια τὸ κεράκι τους καὶ ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο πρὸς τὸν ὀβολὸν ποὺ καταθέτουν, τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο ἀποφάσισε πρὸ καιροῦ νὰ προχωρήσει σὲ ἁγιογράφηση τοῦ ἱ. ναϊδρίου, οὐ τὴν τυχοῦσαν. Τὸ ἔργο ἀνέθεσε στὸν καταξιωμένο ἁγιογράφο τῆς πόλεώς μας κ. Ἀθανάσιο Ἄγγελο, ὁ ὁποῖος καὶ ἐξεπόνησε πλῆρες σχέδιο, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁποίου τὸ μικρὸ προσκυνητάρι θὰ ἐτύγχανε ἁγιογραφήσεως κανονικοῦ ναοῦ. Ὅμως, λόγῳ τῆς ἐπελθούσης οἰκονομικῆς κρίσεως τὸ σχέδιο αὐτὸ δὲν ἐστάθη δυνατὸν νὰ ἐκτελεσθεῖ εἰς τὸ ἀκέραιον. Μεγάλο μέρος ἐν τούτοις τοῦ παρεκκλησίου ἔχει ἤδη ἁγιογραφηθεῖ μὲ ἀρίστης ποιότητος μικρογραφίες, ἐνῷ ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγ. Γεωργίου, ἡ ὁποία δεσπόζει ἔμπροσθεν τῆς κόγχης, ὅπου καὶ ἔχει τοποθετηθεῖ μονίμως πρὸς προσκύνησιν, ἔχει προσλάβει πλέον ἐμβληματικὸ χαρακτῆρα γιὰ τὸν ναό μας. Πρόκειται γιὰ τὴν εἰκόνα ποὺ βλέπετε εἰς τὴν προμετωπίδα τοῦ παρόντος ἄρθρου. Μέρος ἐπίσης τῆς εἰκόνος αὐτῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δωρεὰ εὐσεβοῦς ἐνορίτου μας, δεσπόζει καὶ εἰς τὴν σύνθεσιν τῆς ἀρχικῆς σελίδος τοῦ παρόντος ἱστολογίου. Ὁ «τροῦλλος», θὰ πρέπει νὰ ποῦμε ἀκόμη, εἶναι ἕτοιμος καὶ περιμένει τὸν ἀνάδοχό του, ἐνῷ γιὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἁγιογραφήσεως εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ βρεθοῦν ἄνθρωποι μὲ κάποια οἰκονομικὴ ἄνεση (ἢ καὶ πολλοὶ μαζὶ) ποὺ θὰ συνεισφέρουν. Ὁ δὲ ναὸς δὲν θὰ μείνει ἀμέτοχος τῆς προσπαθείας ἀποπερατώσεως καὶ αὐτοῦ τοῦ ἔργου.

* * *

Ἐπισυνάπτουμε παρακάτω δύο κείμενα ποὺ εἴχαμε θέσει σὲ κυκλοφορία, τὸ ἕνα ὅταν ξεκίνησε ἡ ἁγιογράφηση, τὸ δὲ δεύτερο ὅταν αὐτὴ βρισκόταν σὲ ἐξέλιξη. Μέσα σ' αὐτὰ θὰ βρεῖτε καὶ τὸ τηλέφωνο τοῦ ἁγιογράφου, μὲ τὸν ὁποῖον θὰ ἦταν μεγάλη χαρὰ γιὰ μᾶς νὰ ἐρχόσασταν σὲ ἐπικοινωνία γιὰ τὴν παραγγελία μιᾶς ἐκ τῶν εἰκόνων ποὺ ἀπομένουν προκειμένου νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἱστόρησις τοῦ παρεκκλησίου.

ΚΕΙΜΕΝΟΝ Α΄


Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί·

Ἐξαιτούμενοι τὴν χάριν τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ ἁγίου καὶ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου τοῦ καὶ προστάτου τῆς ἐνορίας ἡμῶν καὶ ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὸν εὐλαβῆ πόθον τῶν ἐνοριτῶν μας, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Καρδιτσιωτῶν, ὅπως ἁγιογραφηθεῖ τὸ παρεκκλήσιον - προσκυνητάριον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἁγίου Γεωργίου Καρδίτσης, ξεκινοῦμε τὴν προσπάθεια πραγματώσεως τοῦ ἔργου αὐτοῦ προσφέροντες εἰς ὅλους τὴν εὐκαιρία καὶ δυνατό­τητα συμμετοχῆς εἰς αὐτό. Τὸ ἐν λόγῳ παρεκκλήσιον, ποὺ εὑρίσκεται ἔξωθεν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καὶ εἰς τὴν βορειοδυτικὴν αὐτοῦ πλευράν, εἶναι γνωστὸ καὶ ἀγαπητὸ εἰς ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας. Ἀπὸ κανένα ἄλλο ἐκκλησάκι τῆς ἐπαρχίας μας δὲν περνάει καθημερινῶς καὶ ἀνάβει τὸ κεράκι του τόσος πολὺς κόσμος.

Ἡ εὐλάβεια αὐτὴ τοῦ λαοῦ μας πρὸς τὸ συγκεκριμένο ναΐδριο, ἀλλὰ καὶ γενικώτερα ἡ σχετικὴ μὲ τὴν ἱερὰ τέχνη τῆς εἰκονογραφίας εὐαισθησία ποὺ διακρίνει ὅλους τοὺς χριστιανούς, ἔχει κινήσει ἤδη τὸν ἐνδιαφέρον πολλῶν πιστῶν καὶ ἡ προθυμία συμμε­τοχῆς εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἔργο εἶναι πολὺ μεγάλη.

Ἐπειδὴ ὅμως μέσα εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας τὰ πάντα θὰ πρέ­πει νὰ γίνονται «εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν» (Α΄ Κορ. ιδ΄ 40), ἐδώσαμε, ὅπως ἐν προκειμένῳ ἀπαιτεῖ ἡ ἁγιογραφικὴ τάξις, προτεραιότητα εἰς τὴν φιλοτέχνησιν τῶν φορητῶν εἰκόνων τοῦ «τέμπλου», οἱ ὁποῖες θὰ ἁγιογραφηθοῦν μὲ τὴν παραδοσιακὴ τεχνικὴ τῆς «ἀβγοτέμπερας».

Γιὰ τὴν πληρότητα τῆς ἁγιογραφήσεως τοῦ «τέμπλου» ἐπιλέξαμε τὶς κάτωθι εἰκόνες.

Α/Α

ΕΙΚΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1

Μυστικοῦ Δείπνου

0,32Χ0,65

2

Ἀποστόλου Πέτρου

0,26Χ0,50

3

Ἀποστόλου Παύλου   

0,26Χ0,50

4

Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

0,26Χ0,50

5

Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ζεβεδαίου

0,26Χ0,50

6

Ἀποστόλου Φιλίππου

0,26Χ0,50

7

Ἀποστόλου Θωμᾶ 

0,26Χ0,50

8

Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου

0,26Χ0,50

9

Ἀποστόλου Σίμωνος τοῦ Ζηλωτοῦ

0,26Χ0,50

10

Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου

0,26Χ0,50

11

Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου

0,26Χ0,50

12

Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

0,26Χ0,50

13

Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου

0,26Χ0,50

14

Ἁγίου Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου

0,35Χ0,50

Ἐξυπακούεται ὅτι θὰ ἀκολουθήσει ἡ φιλοτέχνησις τῶν ὑπολοίπων ἱερῶν εἰκόνων κατὰ τὴν τάξιν καὶ τὴν σειρὰν τῆς ἁγιογραφήσεως. Διότι, ὡς γνωστόν, ὁ κάθε ἅγιος ἔχει τὴν θέση του μέσα στὸν ναό. Σὲ ἄλλη θέση εἰκονίζονται οἱ προφῆτες, σὲ ἄλλη οἱ εὐαγγελιστές, σὲ ἄλλη οἱ μάρτυρες κ.ο.κ. Τὴν τάξη αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ σεβόμαστε. Ἡ ἐπιμονή μας πολλὲς φορὲς νὰ τοποθετήσουμε τὸν ἅγιο ποὺ εὐλαβούμεθα σὲ κάποια συγκε­κριμένη θέση, ἡ ὁποία δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἁγιοκατάταξη, δυσκολεύει πολὺ τὰ πράγματα. Θὰ πρέπει νὰ ἀφήσουμε ἀνόθευτο στὶς ἐρχόμενες γε­νεὲς ἐκεῖνο ποὺ ἐμεῖς παραλάβαμε ὡς βαρύτιμη κληρονομιὰ ἀπὸ τοὺς πατέρες μας.

Ἡ εὐπρέπεια τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ ἔργον ἱερὸν καὶ κα­θῆκον μας ἀπαράβατον. «Κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τό­πον σκηνώματος δόξης σου»[1], ἀναφωνεῖ ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός. Ἡ συμμετοχὴ στὸ ἔργο αὐτὸ ἐπιφέρει μεγάλη εὐλογία, ὄχι μόνον εἰς ἐκεί­νους ποὺ συμμετέχουν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐκείνους ὑπὲρ τῶν ὁποίων γίνονται οἱ εὐλαβεῖς προσφορὲς καὶ ἀφιερώσεις. Ὁποιαδήποτε πράξη δωρεᾶς μας πρὸς τὸν ναὸ ἐφελκύει τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἠγαπημένους μας, ζῶντας καὶ κεκοιμημένους. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία δὲν παύει νὰ εὔχεται ἡμέρας καὶ νυκτὸς ὑπὲρ τῶν «εὐλαβῶν δωρητῶν, εὐερ­γετῶν καὶ ἀφιερωτῶν τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν». Εἰς τὸ τέλος κάθε θείας λειτουργίας αἰτούμεθα παρὰ τοῦ «Πατρὸς τῶν φώτων», ἐξ οὗ «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειόν ἐστι καταβαῖνον»: «ἁγία­σον, Κύριε, τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου»[2].

Τὸ ἱερὸν Παρεκκλήσιον θὰ ἱστορηθεῖ ὑπὸ τοῦ ἁγιογράφου Ἀθανασίου Ἀγγέλου. 
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεσθε:
Εἰς τὸ γρα­φεῖον τοῦ ἱ. ναοῦ.
Εἰς τὸ τηλ. τοῦ ἱ. ναοῦ 2441021510.
Εἰς τὸ τη­λ. τοῦ ἁγιογράφου 6972406407.


ΚΕΙΜΕΝΟΝ Β΄

Τὸ ἔργον τῆς ἁγιογραφήσεως τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἁγίου Γεωργίου Καρδίτσης, ποὺ ἀποτελεῖ εὐλαβῆ πόθο καὶ αἴτημα ὅλων τῶν Καρδιτσιωτῶν, εὑρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέλιξη.
Οἱ προτεινόμενες εἰκόνες ἔχουν ἤδη ἁγιογραφηθεῖ καὶ εὑρίσκονται στὴν ὀροφὴ (Προφῆτες) καὶ στὸ α΄ διάζωμα τῶν ὁλόσωμων ἁγίων.
Τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ θεωρεῖ χρέος του νὰ ἐνημερώσει σχετικὰ τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς καὶ νὰ προσφέρει σὲ ὅλους τὴν εὐκαιρία καὶ τὴν δυνατότητα συμμετοχῆς εἰς τὸ ἔργο αὐτό.

ΟΛΟΣΩΜΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

 1. Προφήτης Ἀββακοὺμ
 2. Προφήτης Ἡσαΐας
 3. Προφήτης Ἰεζεκιὴλ
 4. Προφήτης Ἠλίας → ΑΝΗΚΕΙ
 5. Προφήτης Μωϋσῆς → ΑΝΗΚΕΙ

ΟΛΟΣΩΜΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

 1. Προφήτης Ἀαρὼν
 2. Προφήτης Ἰωνᾶς
 3. Προφήτης Ἱερεμίας
 4. Προφήτης Δανιὴλ
 5. Προφήτης Ἐλισσαῖος
 6. Προφήτης Δαυῒδ

ΟΛΟΣΩΜΟΙ ΑΓΙΟΙ

 1. Ἅγιος Θεοδόσιος
 2. Ἁγία Εἰρήνη
 3. Ἅγιος Φανούριος

ΣΤΗΘΑΡΙΑ ΑΓΙΩΝ
(ἄνωθεν ὁλόσωμων ἁγίων)
ΔΙΑΖΩΜΑ Β΄

 1. Ἅγιος Βησσαρίων
 2. Ἅγιος Ἱερόθεος
 3. Ἅγιος Πολύκαρπος
 4. Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος
 5. Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος → ΑΝΗΚΕΙ
 6. Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας → ΑΝΗΚΕΙ
 7. Ἅγιος Σπυρίδων → ΑΝΗΚΕΙ

Τοπικοὶ Ἅγιοι

 1. Ἅγιος Σεραφεὶμ → ΑΝΗΚΕΙ
 2. Ἅγιος Παρθένιος → ΑΝΗΚΕΙ
 3. Ἅγιος Ἀρσένιος
 4. Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις → ΑΝΗΚΕΙ
 5. Ἅγιος Δαμιανὸς → ΑΝΗΚΕΙ
 6. Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ
 7. Ἅγιος Ἀκάκιος
 8. Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ ἐκ Καπούας → ΑΝΗΚΕΙ

(Συνέχεια στηθαρίων)

 1. Ἅγιος Ἀθανάσιος Μετεώρων → ΑΝΗΚΕΙ
 2. Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς → ΑΝΗΚΕΙ
 3. Ἅγιος Φώτιος ὁ Ἀνάργυρος → ΑΝΗΚΕΙ
 4. Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Ἀνάργυρος → ΑΝΗΚΕΙ
 5. Ἅγιος Δαμιανὸς ὁ Ἀνάργυρος → ΑΝΗΚΕΙ
 6. Ἅγιος Χριστοφόρος
 7. Ἅγιος Στυλιανὸς → ΑΝΗΚΕΙ
 8. Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου → ΑΝΗΚΕΙ
 9. Ἁγία Βαρβάρα → ΑΝΗΚΕΙ
 10. Ἁγία Αἰκατερίνη → ΑΝΗΚΕΙ
 11. Ἁγία Ἰωάννα → ΑΝΗΚΕΙ
 12. Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
 13. Ἁγία Ἀσπασία

Εἴθε, μὲ τὴν χάρη τοῦ ἁγίου καὶ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, τοῦ καὶ προστάτου τῆς ἐνορίας ἡμῶν, νὰ χαροῦμε τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ παρεκκλήσι ὅπως ἐπιθυμοῦμε καὶ ὅπως τοῦ ἀξίζει!

Οἱ φωτογραφίες εἶναι τῆς Β. Γιαννουσᾶ

π.Δ.Θ.


[1] (Ψαλμ. κε΄ 8).
[2] Εὐχὴ ὀπι­σθάμβωνος.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ