ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστὴν

Διαβάστε καὶ σφαλίστε καλὰ μεσ’ στὴν καρδιά σας τὰ λόγια ποὺ μὲ τόσο προσφυῆ τρόπο βάζει στὸ στόμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ὁ χρυσορρήμων Ἰωάννης.

«Ἐγὼ πατέρας γιὰ σένα καὶ φίλος καὶ ἀδελφὸς καὶ ἀδελφή… Ἔγινα πένης διὰ σέ, ἀκόμη καὶ ἀλήτης· ἀνέβηκα γιὰ σένα στὸν σταυρό... Εἶμαι τὰ πάντα διὰ σέ. Τί πλέον θέλεις;»

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ διαβάσετε τὸν λόγον τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου «Πρὸς νεωτέραν χηρεύσασαν» (ἤτοι πρὸς νεαρὰ χήρα). Κείμενον σὲ μορφὴ pdf.

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Ρεντίφης

Πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ διαβάσετε τὴν περὶ μετανοίας ὁμιλία Β΄ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου. Κείμενον σὲ μορφὴ pdf.

 

 

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ