ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

ναὸς ἀποτελεῖ τὸ κέντρον τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς. Γιὰ τὴν σωστὴ λειτουργία του ἀπαιτεῖται πολυσχιδὴς καὶ πολύτροπη διακονία. Δὲν ἀρκεῖ ἡ προσπάθεια — ὅσο φιλότιμη κι ἂν εἶναι αὐτὴ — τῶν ἱερέων μόνον, τῶν ἐπιτρόπων, τῶν ἱεροψαλτῶν καὶ τῶν λοιπῶν μονίμως ὑπηρετούντων. Χρειάζεται ἡ συμπαράστασις τῶν ἐνοριτῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι καλό, σὲ κάθε ἐνορία οἱ πιστοὶ νὰ προστρέχουν στὸν ποιμένα τους καὶ νὰ θέτουν ταπεινὰ στὴν διάθεσή του τὰ τάλαντα καὶ τὶς δεξιότητές τους. Τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μεγάλο καὶ αὐτοὶ ποὺ τὸ ὑπηρετοῦν εὐάριθμοι. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος εἶπε «ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ» (Ματθ. θ΄ 37-28). Στὸ ἐνοριακὸ ἔργο χωροῦν ὅλοι. Ἀκόμη καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ φανοῦν (καὶ φαίνονται) χρήσιμα. Γι’ αὐτὸ καὶ στὸ παρὸν ἄρθρο δὲν μνημονεύονται μόνον τὰ ὀνόματα τοῦ «προσωπικοῦ» τοῦ ἱ. ναοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ ὀνόματα ὅλων ὅσοι ἀπὸ ὁποιαδήποτε θέση καὶ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο προσφέρουν ἔστω καὶ τὴν παραμικρὴ διακονία σ’ αὐτόν.

Τακτικῶς λοιπὸν ἢ καὶ περιστασιακῶς εἰς τὸν ἱ. ναὸν τοῦ ἁγ. Γεωργίου Καρδίτσης διακονοῦν.

Α΄. ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ, ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Ν. Θεοδωρόπουλος, γενικὸς ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων καὶ προϊστάμενος τοῦ ἱ. ναοῦ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1999.
Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος οἰκονόμος π. Λάμπρος Ν. Κρικέλλης, πρόεδρος τοῦ ἐνοριακοῦ φιλοπτώχου ταμείου.

Ὁ εὐλαβέστατος διάκονος π. Ἰεζεκιὴλ Κωνσταντᾶς.

√ Εἰς τὸ ἔργον τῆς κατηχήσεως, τῶν θείων κηρυγμάτων καὶ τῆς ἑρμηνείας ἱερῶν κειμένων τὸν π. Δημήτριον συνεπικουροῦν πολυτρόπως, ἤτοι δι’ ἀντιγραφῆς ἢ φωτοτυπήσεως κειμένων, ἠλεκτρονικῆς μεταφορᾶς αὐτῶν καὶ λοιπῆς διακονίας·

   Ἡ πρεσβυτέρα κ. Ἰωάννα Ἀντωνίου - Γιαννακάκου.

   Ἡ ἐρίτιμος κ. Εὐθυμία Β. Τριανταφύλλου - Μπαλατσοῦ.

   Ἡ ἐρίτιμος κ. Σταυρούλα Γ. Τσερέπα - Καλαμποκᾶ.

   Ἡ ἐρίτιμος κ. Μαρία Β. Σαρημιχαηλίδη - Παλληκαρᾶ.

   Ἡ δεσποινὶς Θεανὼ Γ. Ἀθανασίου.

   Ἡ ἐρίτιμος κ. Ἄννα Β. Τριανταφύλλου.

   Καὶ ἄλλοι.
Β΄. ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ

 

 

 

 

 

 • Ὁ μουσικολογιώτατος κ. Δημήτριος Ν. Ζάχος.
 • Ὁ μουσικολογιώτατος κ. Παῦλος Ν. Ζάχος.
 • Ὁ μουσικολογιώτατος κ. Δαμασκηνὸς Ν. Ζάχος.
 • Ὁ μουσικολογιώτατος κ. Ἰωάννης Κ. Παπακώστας.
 • Ὁ μουσικολογιώτατος κ. Γεώργιος Ἀρκομάνης, ἀναγνώστης.
 • Ὁ μουσικολογιώτατος κ. Ἀναστάσιος Μπαζῆς, τελειόφοιτος τοῦ Μουσικολογικοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου «Μακεδονία».
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Θ. Δασκαλοθανάσης.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Σωτήριος Δ. Τσιρογιάννης.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Δημήτριος Γ. Φερεντῖνος.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Σπυρίδων Κουκουλέτσος.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Θωμᾶς Γ. Κουκουρτζῆς.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Νικόλαος Χ. Γῶγος.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Παναγιώτης Ἰ. Παπακώστας.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Ἀργύριος Κ. Ἰωακείμ.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Ἀθανάσιος Θ. Μουσαφείρης.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Ἰ. Παπακώστας.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Ν. Ζάχος.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Βασίλειος Ν. Ζάχος.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Ἀπόστολος Χ. Ζαρκινός.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Τσιγάρας.
 • Ὁ φοιτητὴς κ. Παναγιώτης Μπέτσιος, ἀναγνώστης.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Ἰωάννης Ἀ. Λάππας.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Παυσανίας Ἀντωνίου.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Ἰωάννης Ριζάβας.
 • Καὶ ἄλλοι.

Γ΄. ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

 • Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ σύμβουλοι Δημήτριος Φερεντῖνος, Βασιλικὴ Κουμαδίτου, Θεοδώρα Μαγγῖνα καὶ Κωνσταντῖνος Ὀρφανιώτης, ὡς καὶ οἱ ἀναπληρωματικοὶ Δημήτριος Ματζιαφός, Φώτιος Μπάρκας, Ἀντιγόνη Κρανιᾶ καὶ Χάϊδω Τεταγιώτη (βλ. menu· Ο ΝΑΟΣ → Ὁ ναὸς σήμερα → Διοίκησις).

 • Μετὰ τοῦ ὡς ἄνω κ. Φωτίου Μπάρκα, οἱ κύριοι Νικόλαος Καραλέξης, Γεώργιος Νάπας καὶ Λουκᾶς Στάθης ἔχουν ἀναλάβει ἀπὸ ἐτῶν καὶ τὴν φροντίδα τοῦ ἱ. ναοῦ ἁγ. Παντελεήμονος, παρεκκλησίου τῆς ἐνορίας μας.
 • Οἱ κυρίες τοῦ ἐνοριακοῦ φιλοπτώχου ταμείου Ἀγορὴ Λαμπροπούλου, Δήμητρα Μαλιαγκάνη, Κυριακὴ Ἀντωνίου, Αἰκατερῖνα Πολύζου, Χριστίνα Καϊμενοπούλου, ὡς καὶ τὰ ἀναπληρωματικὰ μέλη Εἰρήνη Μαντζιαφοῦ, Παρασκευὴ Παπαγεωργίου, Ἀγλαΐα Βαλερᾶ, Μαρία Μέλλου καὶ Λουκρητία Μπαλογιάννη (Βλ. menu· Ο ΝΑΟΣ → Ὁ ναὸς σήμερα → Φιλόπτωχον Ταμεῖον).

Δ΄.  ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

 • Ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος Ἀντωνίου.
 •  Ἡ πρεσβυτέρα κ. Ἰωάννα Ἀ. Ἀντωνίου - Γιαννακάκου.
 •  Ἡ ἐρίτιμος κ. Βασιλικὴ Π. Γιαννουσᾶ.

Ε΄.  ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΥΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Σωτήριος Δ. Τσιρογιάννης, νεωκόρος τοῦ ἱ. ναοῦ.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Θ. Δασκαλοθανάσης.
 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Αἰκατερῖνα Δ. Τσιρογιάννη. 
 • Οἱ κυρίες τοῦ ἐκκλ. συμβουλίου Βασιλικὴ Κουμαδίτου καὶ Θεοδώρα Μαγγῖνα.

 • Ἡ ἀξιοσέβαστος κ. Ζωὴ Κάμπα.

 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Παρασκευὴ Δ. Φερεντίνου - Γιαβροῦτα.

 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Ὄλγα Κ. Ὀρφανιώτη - Καντερέ.

 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Ἀγορὴ Γ. Μπάκαβου.

 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Μαρία Β. Σαρημιχαηλίδη - Παληκαρᾶ.

 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Χριστίνα Β. Καϊμενοπούλου - Ράπτη.

 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Λουκρητία Θ. Μπαλογιάννη - Δουμανᾶ.

 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Φρειδερίκη Γρηγορίου.

 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Καλλιφρόνη Καραγιάννη.

 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Παρασκευὴ Παπαγεωργίου.

 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Σουλτάνα Γ. Γαλάνη.

 • Ἡ ἐρίτιμος κ. Σπυριδούλα Σ. Ἀναγνώστου.

 • Ἡ μαθήτρια Μαρία Κ. Κεραμάρη.

 • Ἡ μαθήτρια Βασιλικὴ Λ. Κρικέλλη.

 • Ἡ μαθήτρια Ἄννα Δ. Θεοδωροπούλου.

 • Καὶ ἄλλοι.

 •   Σημαντικὴ εἶναι ἡ προσφορὰ τοῦ κ. Ἀποστόλου Λάππα, ὁ ὁποῖος προσέχει τὸ παρεκκλησάκι τοῦ ἁγ. Γεωργίου κατὰ τὶς βραδινὲς κυρίως ὧρες.

Ϛ΄. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ι. ΒΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΤΕΡΑ ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Βασίλειος Βλάχος.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Δ. Πεσλῆς, ἀναγνώστης.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Σπυρίδων Πλακιᾶς, ἀναγνώστης.
 • Ὁ ἀξιότιμος κ. Ἀπόστολος Γ. Γαλάνης.
 • Ὁ φοιτητὴς κ. Χρῖστος Μ. Μέλλος, ἀναγνώστης.
 • Ὁ φοιτητὴς κ. Παναγιώτης Μπέτσιος, ἀναγνώστης.
 • Ὁ μαθητὴς Μάριος Ἀ. Νικολάου, ἀναγνώστης.
 • Ὁ μαθητὴς Ἰωάννης Γεωργούλας.
 • Ὁ μαθητὴς Θωμᾶς Μῆνος.
 • Ὁ μαθητὴς Ἀναστάσιος Κ. Ὀρφανιώτης.
 • Ὁ μαθητὴς Βασίλειος Κ. Κεραμάρης.
 • Ὁ μαθητὴς Νικόλαος Ἀ. Κρικέλης.
 • Ὁ μαθητὴς Ἠλίας Ἀ. Κρικέλης.
 • Ὁ μαθητὴς Ἀπόστολος Π. Σδρόλιας.
 • Ὁ μαθητὴς Κωνσταντῖνος Π. Σδρόλιας.
 • Ὁ μαθητὴς Νικόλαος Λ. Κρικέλλης.
 • Ὁ μαθητὴς Παναγιώτης Θάνος.
 • Ὁ μαθητὴς Σωτήριος Β. Γιαννίκας.
 • Ὁ μαθητὴς Παναγιώτης Β. Κούλπας.
 • Ὁ μαθητὴς Παναγιώτης Σ. Νταράλας.
 • Ὁ μαθητὴς Χρῖστος Β. Κουτσώνης.
 • Ὁ μαθητὴς Παναγιώτης Ἰ. Γρηγορίου.
 • Ὁ μαθητὴς Χρῖστος Ἰ. Ντανοβασίλης.
 • Ὁ μαθητὴς Ἀνδρέας Β. Κεραμιτζῆς.
 • Ὁ μαθητὴς Χρῖστος Γκέλης.
 • Ὁ μαθητὴς Νικόλαος Κ. Κατσούλας.
 • Ὁ μαθητὴς Ἀπόστολος Κ. Δεληγιάννης.
 • Ὁ μαθητὴς Φώτιος Φ. Παπαζήσης.
 • Ὁ μαθητὴς Ἰωάννης Δ. Γεωργούλας.
 • Ὁ μαθητὴς Δαυῒδ Φ. Κισουφάϊ.
 • Ὁ μαθητὴς Ἀθανάσιος Γ. Καραπαναγιώτης.
 • Ὁ μαθητὴς Ἀλέξανδρος Δ. Γιολδάσης.
 • Ὁ μαθητὴς Θωμᾶς Χ. Χασιώτης.
 • Ὁ μαθητὴς Κωνσταντῖνος Κολοκύθας.
 • Ὁ μικρὸς Νικόλαος Χούτας.
 • Πολλοὶ ἄλλοι ἱερόπαιδες.
 • Διακονία προσφέρουν φυσικὰ καὶ τὰ κοριτσάκια μας ποὺ ντύνονται μυροφόρες. Ἀλλὰ καὶ τὰ προσκοπάκια ποὺ ἔρχονται τὴν Μ. Ἑβδομάδα εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολὺ βοηθοῦν στὴν τήρηση τῆς τάξεως καὶ θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴ τὰ ἀναφέρουμε.

Σίγουρα κάποιους ξεχάσαμε — «οὐκ ἐμνημονεύσαμεν δι' ἄγνοιαν ἢ λήθην ἢ πλῆθος ὀνομάτων»[1].κφράζουμε πάντως πρὸς ὅλους τὶς θερμὲς καὶ εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας, ἀναπέμποντες εὐχὰς πρὸς τὸν ἐν τριάδι ἀληθινὸν Θεὸν ὑπὲρ ὑγείας αὐτῶν, προκοπῆς βίου καὶ συνέσεως πνευματικῆς.

π.Δ.Θ.[1] Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου, εὐχὴ μετὰ τὸ «Ἐξαιρέτως...».

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ