ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

 

 

 

 

 

 

 


Τὸ πιὸ κατανυκτικὸ ἴσως παρεκκλησάκι τῆς Καρδίτσας εἶναι αὐτὸ τῆς Παναγίας τῆς Δεξιᾶς στὴν βορειοανατολικὴ πλευρὰ τοῦ ἱ. ναοῦ ἁγ. Γεωργίου.

Ἐδῶ ἔχουν χυθεῖ πολλὰ δάκρυα πρὸς τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο, αὐτὴν ποὺ διὰ τοῦ τόκου της τὰ ἔφερε ὅλα δεξιὰ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ τὰ φέρνει.

Δεξιὰ ἢ Δέξια ὀνομάζεται ἡ Παναγία, διότι εἰκονίζεται φέρουσα τὸν μικρὸν Ἰησοῦν εἰς τὴν δεξιάν της χεῖρα καὶ ὄχι εἰς τὴν ἀριστεράν, ὅπως συμβαίνει στὶς περισσότερες εἰκόνες — καθ' ὅτι οἱ μητέρες εἰς τὸ ἀριστερὸ χέρι κρατοῦν τὸ βρέφος γιὰ νὰ τὸ θηλάζουν καὶ γενικῶς γιὰ νὰ τὸ περιποιοῦνται μὲ τὸ ἄλλο, τὸ «καλό». Γιὰ τὸν λαὸ ὅμως ἡ Παναγία ὀνομάζεται Δεξιά, διότι τὰ φέρνει ὅλα δεξιὰ στὴν ζωή μας. Καὶ αὐτὸ βέβαια εἶναι τὸ πλέον ἀληθές. Δὲν θὰ πρέπει ποτὲ νὰ ξεχνοῦμε ὅτι κάθε καλὸ διὰ τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας ἔρχεται πρὸς τὴν κτίση.

Τὸ παρεκκλησάκι πανηγυρίζει στὶς 21 Νοεμβρίου, εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Κάθε Τρίτη στὶς 11:00΄ π.μ. ψάλλεται ἡ ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Παναγίαν τὴν Δεξιάν. Τὸ ἐκκλησίασμα ποὺ γεμίζει τὸν χῶρο ἀσφυκτικά, ψάλλει ὁμοθυμαδὸν καὶ ἐν κατανύξει ψυχῆς τὴν ἱερὰ Ἀκολουθία. Πολλοὶ μαρτυροῦν ὅτι  ἔχουν αἰσθανθεῖ κατὰ καιροὺς νὰ ἐξέρχεται εὐωδία ἀπὸ τὸν ἐσταυρωμένο καὶ τὶς ἱερὲς εἰκόνες.

Εὐσεβῆ πόθο μας ἀποτελεῖ, καὶ τοῦτο τὸ ἐκκλησάκι, τὸ σπιτάκι τῆς Παναγίας μας, νὰ εὐτρεπίσουμε καλλιπόνως. 

 

 

 

 

 

 

Οἱ φωτογραφίες εἶναι τῆς Β. Γιαννουσᾶ

π.Δ.Θ.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ