ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

 
Ε Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ν   Φ Ι Λ Ο Π Τ Ω Χ Ο Ν   Τ Α Μ Ε Ι Ο Ν   ( Ε . Φ . Τ . )

Π ρ ό ε δ ρ ο ς : Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος οἰκονόμος π. Λάμπρος Ν. Κρικέλλης.

Ἀ ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς : Ἡ ἐρίτιμος κ. Δήμητρα Δ. Μαλιαγκάνη - Δάλλα.

Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς : Ἡ ἐρίτιμος κ. Κυριακὴ Π. Ἀντωνίου - Κατσακιώρη.

Τ α μ ί α ς : Ἡ ἐρίτιμος κ. Ἀγορὴ Γ. Λαμπροπούλου - Μαλάμου.

Μ έ λ ο ς : Ἡ ἐρίτιμος κ. Αἰκατερῖνα Π. Πολύζου - Κουτσοῦμπα.

Μ έ λ ο ς : Ἡ ἐρίτιμος κ. Χριστίνα Β. Καϊμενοπούλου - Ράπτη.

Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς   μ ε τ ὰ   τ ο ῦ   ἐ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ῦ   σ υ μ β ο υ λ ί ο υ : Ἡ ἐρίτιμος κ. Θεοδώρα Θ. Μαγγῖνα - Ντέλλα. 


Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α   Μ Ε Λ Η

Ἡ ἐρίτιμος κ. Εἰρήνη Δ. Μαντζιαφοῦ.

Ἡ ἐρίτιμος κ. Παρασκευὴ Παπαγεωργίου.

Ἡ ἐρίτιμος κ. Ἀγλαΐα Βαλερᾶ.

Ἡ ἐρίτιμος κ. Μαρία Μ. Μέλλου - Παλαπέλα.

Ἡ ἐρίτιμος κ. Λουκρητία Θ. Μπαλογιάννη - Δουμανᾶ.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ