ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

Ὡς δηλοῦται καὶ ἐκ τοῦ συνημμένου ἐγγράφου, τὸ ἱερὸν λείψανον ἐδωρήθη εἰς τὸν προϊστάμενον τοῦ ἱ. ναοῦ ἁγ. Γεωργίου Καρδίτσης π. Δημήτριον Ν. Θεοδωρόπουλον ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τοῦ ἱ. ναοῦ ἁγ. Παντελεήμονος Ἀρχαγγέλου - Μακεδονίτισσας Λευκωσίας π. Τέλλου Σ. Παπαδοπούλου τῇ 2ᾳ Ἰουλίου 2011[1].

Σὲ κοινὴ λειψανοθήκη μὲ τὰ λείψανα ἄλλων ἁγίων.

Ὁ π. Δημήτριος εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴν Κύπρον κατόπιν ἐπισήμου ἐκ μέρους τοῦ ὡς ἄνω ἱ. ναοῦ προσκλήσεώς του ὡς ὁμιλητοῦ εἰς ἐκδήλωσιν φιλανθρωπικοῦ χαρακτῆρος.

Ἡ μετακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου ἐκ Λευκωσίας εἰς Καρδίτσαν ἐγένετο ὑπὸ τοῦ ἱερέως Ζήση Ἐ. Στάμου, ὀλίγον μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ π. Δημητρίου εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ὁ ἐκ Καρδίτσης καταγόμενος π. Ζήσης ὑπηρετοῦσε τότε ὡς ἐφημέριος τοῦ ὡς ἄνω ἱ. ναοῦ Ἀρχαγγέλου - Μακεδονίτισσας Λευκωσίας.[1] Ἡ μετακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγ. Θεοδοσίου εἰς τὸν ἱ. ναὸν ἁγ. Παντελεήμονος Ἀρχαγγέλου - Μακεδονίτισσας ἐγένετο ἐκ Ρωσίας καὶ ἐδωρήθη εἰς αὐτόν.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ