ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

«Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλέα γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι᾽ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι».
(Ἡροδότου Ἱστορίαι, βιβλ. Α΄, Κλειώ, στίχ. 1)

Καὶ ἡ Ἱστορία ἔχει τὴν ...δική της ἱστορία.

Εἶναι λογικὸ ὅτι ἀνέκαθεν οἱ ἄνθρωποι ἐξέθεταν πρὸς ἀλλήλους τὰ γεγονότα τῆς καθημερινῆς τους ζωῆς. Καὶ τὸ καθένα βέβαια συζητεῖτο καὶ μεταδίδετο ἀνάλογα μὲ τὸν βαθμὸ τῆς σπουδαιότητός του. Ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουν γεγονότα τῆς τετριμμένης καθημερινότητος, ποὺ περνοῦν ἀπαρατήρητα τὶς πιὸ πολλὲς φορές. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλα ποὺ συγκλονίζουν τοὺς ἀνθρώπους. Τὰ δεύτερα, πέραν τοῦ ὅτι μεταδίδονται ἀστραπιαίως ὡς νέα, εἶναι λογικὸ ὅτι καὶ χαράσσονται μὲ ὀξύτερους χαρακτῆρες στὴν μνήμη καὶ μεταφέρονται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, ἀνάλογα καὶ πάλι μὲ τὴν σπουδαιότητα καὶ βαρύτητα ποὺ ἔχουν.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ