νοίγει τὸ Τριδιο, σημαίνει:

α) (Στὴν κυριολεξία) ἀνοίγει τὸ λειτουργικὸ ἐκεῖνο βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ περιέχει ὕμνους κατανυκτικούς, καταλλήλους γιὰ τὴν περίοδο αὐτή.

β) Ἀνοίγει (ἀρχίζει) ἡ πιὸ μεγάλη ἑορταστικὴ περίοδος τοῦ ἔτους, αὐτὴ τῶν κινητῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα. Διαρκεῖ 4 μῆνες καὶ 1 ἑβδομάδα, 127 ἡμέρες γιὰ τὴν ἀκρίβεια· ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου μέχρι τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων — γιὰ φέτος ἀπὸ 28 Ἰανουαρίου μέχρι 3 Ἰουνίου[1].

γ) (Γιὰ τὸν κόσμο) ἀρχίζει μία περίοδος ξεφαντώματος, ξέφρενου πανηγυριοῦ, ἀσύδοτου καρναβαλιστικοῦ παραληρήματος. Τὴν περίοδο αὐτὴ γίνονται οἱ πιὸ μεγάλες ἀσχήμιες, τέτοιες ποὺ «αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν»[2].

Γιὰ μᾶς εἶναι τὰ δύο πρῶτα!

π.Δ.Θ.[1] Ὑπὸ στενώτερη ἔννοια, ἡ περίοδος τοῦ Τριῳδίου (ἡ πρὸ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς περίοδος) ἀποτελεῖ προθάλαμο τῆς ὡς ἄνω μεγάλης περιόδου τῶν κινητῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα.
[2] Ἐφεσ. ε΄ 12.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ