ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ


ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ

 • Γίνεται προσπάθεια διὰ τὴν ὅσον τὸ δυνατὸν συχνότερη τέλεση τῆς θ. Λειτουργίας.
 • Κάθε Σάββατο τελεῖται ἡ θ. Λειτουργία, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων .

ΛΟΙΠΑΙ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ

 • Ψάλλεται καθημερινῶς ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ τοῦ ἐσπερινοῦ, ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ ἱ. ἀκολουθίαι κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΙΕΡΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ

 • Δ ε υ τ έ ρ α  (ὥραν ἑσπερινοῦ): Ἱ. Παράκλησις εἰς τὸν πανένδοξον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον.
 • Τ ρ ί τ η  (11:00΄ - 11:40΄ π.μ.): Ἱ. Παράκλησις εἰς τὴν Παναγίαν Δεξιάν, ἐντὸς τοῦ ὁμωνύμου παρεκκλησίου, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τὴν βορειοανατολικὴν πλευρὰν τοῦ ἱ. ναοῦ.
 • Τ ε τ ά ρ τ η  (11:00΄ - 11:40΄ π.μ.): Ἱ. Παράκλησις εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐντὸς τοῦ ἱ. ναοῦ.
 • Π έ μ π τ η  (5:20΄ - 6:00΄ μ.μ., πρὸ τοῦ θείου κηρύγματος): Ἱ. Παράκλησις εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

ΙΕΡΑΙ ΑΓΡΥΠΝΙΑΙ

Ἔχουν καθιερωθεῖ αἱ κάτωθι ἱ. Ἀγρυπνίαι:

 • Τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου, ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ εἰς τὸ νέον ἐκκλησιαστικὸν ἔτος (πρωτοχρονιὰ τῆς Ἐκκλησίας). 
 • Τῇ 3ῃ Νοεμβρίου, ἐπὶ τῇ ἀνακομιδῇ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυτος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου τοῦ καὶ προστάτου ἡμῶν.
 •  Ἐκτὸς αὐτῶν τελοῦνται φυσικὰ ἱ. Ἀγρυπνίαι καὶ ἐπ' εὐκαιρίᾳ ἄλλων ἑορτῶν.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

 • π. Δημήτριος.
  - Π έ μ π τ η .  7:00΄ μ.μ., μετὰ τὴν ἱ. Παράκλησιν καὶ τὸ ἑσπερινὸν κήρυγμα - ἑρμηνεία ἱερῶν κειμένων.
  - Τ ρ ί τ η .  6:00΄ μ.μ., κατόπιν συνεννοήσεως.
  - Ἄ λ λ ε ς   ἡ μ έ ρ ε ς   κ α ὶ   ὧ ρ ε ς .  Κατόπιν συνεννοήσεως.
 • π. Λάμπρος.
  - Κ α θ η μ ε ρ ι ν ῶ ς ,  ἄνευ συγκεκριμένου προγράμματος. Ἐπιθυμητὴ ἡ προσυνεννόησις.

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 • Π έ μ π τ η .  Ὑπὸ τοῦ π. Δημητρίου, μετὰ τὴν ἱ. Παράκλησιν (5:20΄ - 6:00΄ μ.μ. ἡ ἱ. Παράκλησις — 6:00΄ - 6:45΄ μ.μ. ἡ ἑρμηνεία τῶν ἱερῶν κειμένων). Ἀκολουθεῖ συζήτησις. Φέτος (2017-2018) πραγματοποιεῖται ἑρμηνεία τῆς θ. Λειτουργίας (βλ. menou· ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ → Ἑσπερινὰ κηρύγματα).
 • Κ υ ρ ι α κ ή. Ὑπὸ τοῦ π. Δημητρίου, μετὰ τὸ ἑσπερινὸν κήρυγμα τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου μας κ. Τιμοθέου. Λειτουργεῖ περισσότερον ὡς νεανικὴ συντροφιά, ὡστόσο μποροῦν ὅλοι νὰ συμμετέχουν (βλ. menou· ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ → Ἑσπερινὰ κηρύγματα).

√ Τὸ θ. κήρυγμα κατὰ τὶς Λειτουργίες τῶν Κυριακῶν καὶ τῶν ἑορτῶν πραγματοποιεῖται ὑπὸ τοῦ π. Δημητρίου, ὅταν λειτουργεῖ εἰς τὸν ἱ. ναόν. Ὅταν φιλοξενοῦνται καὶ συλλειτουργοῦν ἄλλοι ἱερεῖς, κηρύσσουν ἐκεῖνοι τὸν θεῖον λόγον.

ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΣΥΝΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ

 • Σ ά β β α τ ο ν .  4:00΄ - 5:00΄ μ.μ., γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ (Δημοτικοῦ κατὰ κανόνα, ἀλλὰ καὶ Γυμνασίου). Κατηχήτρια: κ. Βάσω Γιαννουσᾶ.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ