ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

 

  • Π έ μ π τ η .  Πραγματοποιεῖται ἑρμηνεία βιβλίων τῆς ἁγ. Γραφῆς ἢ ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν κειμένων ὑπὸ τοῦ π. Δημητρίου εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ πνευματικοῦ κέντρου τοῦ ἱ. ναοῦ, μετὰ τὴν ἱ. Παράκλησιν εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον (5:20΄ - 6:00΄ μ.μ. ἡ ἱ. Παράκλησις, 6:00΄ - 6:45΄ μ.μ. ἡ ἑρμηνεία τῶν ἱερῶν κειμένων). Ἀκολουθεῖ συζήτησις. Φέτος (2017-2018) πραγματοποιεῖται ἑρμηνεία τῆς θ. Λειτουργίας.
Τὸ κείμενον προβάλλεται εἰς ὀθόνην διὰ ἠλεκτρονικοῦ προβολέως (projector) 
χάριν ἐποπτικῆς διδασκαλίας
[1].
  • Κ υ ρ ι α κ ή .  Μετὰ τὸ καθιερωμένο ἑσπερινὸ κήρυγμα τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου μας κ. Τιμοθέου εἰς τὸν μητροπολιτικὸν ἱερὸν ναὸν ἁγ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, πραγματοποιεῖται ὑπὸ τοῦ π. Δημητρίου συνάντησις νέων εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ πνευματικοῦ κέντρου τοῦ ἱ. ναοῦ ἁγ. Γεωργίου. Σὲ εὐχάριστη φιλικὴ ἀτμόσφαιρα συζητοῦνται διάφορα θέματα, ἑρμηνεύονται δὲ καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν ἁγιογραφικά, πατερικὰ καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικά, καὶ ὄχι μόνον, κείμενα.

    Τὸ σημαντικότερο ὅμως εἶναι ὅτι ἀναπτύσσονται πνευματικὲς καὶ κοινωνικὲς σχέσεις, καθὼς καὶ γνωριμίες, πολλὲς ἐκ τῶν ὁποίων, πρὸς μεγάλη μας χαρά, κατέληξαν σὲ γάμο.

    Πρόκειται γιὰ μία εὐχάριστη νεανικὴ συντροφιά, στὴν ὁποίαν ὡστόσο μποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Δὲν ζητοῦνται, μὲ ἄλλα λόγια, ταυτότητες γιὰ τὴν ἐξακρίβωση τῆς ἡλικίας, δὲν λειτουργεῖ ἡ παρέα ὡς κλειστὸ club, οὔτε ἐφαρμόζεται κανενὸς εἴδους face control!


√ Ὁλόκληρον τὸ πρόγραμμα τοῦ ἱ. ναοῦ βλ. εἰς menu → ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ → Πρόγραμμα ἱ. ναοῦ.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ[1] Καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους ὁσοι διακονοῦν εἰς τὸ ἔργο αὐτὸ (βλ. περισσότερα εἰς menu· Ο ΝΑΟΣ → Ὁ ναὸς σήμερα → Διακονοῦντες).

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ