ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

pat dimitris theodo

«Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία»

(Α΄ Ἰωάν. α΄ 5).

 

Σᾶς καλωσορίζουμε στὸν διαδικτυακὸ τόπο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρδίτσης.

Μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Τιμοθέου, εὐελπιστοῦμε ἡ ἱστοσελίδα αὐτή, ὅπως καὶ τόσες ἄλλες τοῦ χώρου μας, νὰ ἀναδειχθεῖ φάρος πνευματικὸς καὶ ὄαση μέσα στὴν ἄνυδρο καὶ αὐχμηρὰ ἔρημο τοῦ κόσμου τούτου.

Ὁ ἱστότοπός μας ἔχει χαρτογραφηθεῖ διαδικτυακὰ ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρό. Πρόκειται γιὰ μία ἱστοσελίδα ποὺ ἄνοιξε, ὅμως ἡ πολυάσχολος καθημερινότης δὲν ἐπέτρεψε τὴν περαιτέρω κινησή της, τουτέστι τὴν δημοσίευση (ἀνάρτηση) δεδομένων.

Πιέζοντας ἐν τούτοις τὶς καταστάσεις καὶ δαπανῶντας ἐκ τοῦ ὑστερήματος τοῦ χρόνου μας κατορθώσαμε νὰ κάνουμε τὰ πρῶτα ἔστω δειλὰ βήματά μας. Καὶ τοῦτο εἶναι σημαντικό, ὄχι μόνον διότι ἡ ἀρχὴ εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ παντός, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ὅτι ὁ ἠλεκτρονικὸς χῶρος παρέχει μίαν ἄνεση ὡς πρὸς τὸν χρόνο δημοσιεύσεως τοῦ διαθέσιμου ὑλικοῦ, ἀρχειοθετήσεως ἢ καὶ ἀποθηκεύσεώς του. Δὲν εἶναι περιοδικὸ ἢ ἐφημερίδα, ποὺ σὲ πιέζει χρονικά. Ἀναρτᾶς ὅταν ἔχεις καὶ ὅταν εὐκαιρεῖς. Ἀποσύρεις, διορθώνεις, μεταφέρεις, βελτιώνεις ὅ,τι θέλεις καὶ ὅποτε θέλεις, ἐπεμβαίνεις ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ καὶ ἀλλάζεις τὸ κάθε τι. Συνεπῶς, τὸ θέμα εἶναι νὰ ξεκινήσεις καὶ νὰ θὲς νὰ βαδίσεις, νὰ θέσεις θεμέλια καὶ νὰ συνεχίσεις νὰ κτίζεις, νὰ κοσμεῖς, νὰ ἐμπλουτίζεις, νὰ ἀνανεώνεις, ὑπὸ οἱονδήποτε ρυθμό. Ὑπάρχουν ἀσφαλῶς πλούσιες καὶ πλουσιώτερες ἱστοσελίδες, ἁπλὲς καὶ ἁπλούστερες. Τὸ θέμα ὅμως δὲν εἶναι ἐκεῖ. Εἶναι στὸ νὰ φυτεύεις καὶ νὰ καλλιεργεῖς διαρκῶς, σὰν σὲ ἄλλο περιβόλι, χρήσιμα, ὄμορφα καὶ ὠφέλιμα ἐνθέματα. Ὅταν μάλιστα ἡ ἱστοσελίδα σου εἶναι ἐκκλησιαστική, τότε τὸ περιβόλι θὰ πρέπει νὰ εἶναι παράδεισος, ὥστε ὅσοι τὸ ἐπισκέπτονται νὰ τέρπονται ἀπὸ τὴν πνευματικὴ εὐωδία καὶ τὴν ὀμορφιὰ τῶν χρωμάτων, νὰ γεύονται καρποὺς ἀγλαούς.

Ὁ διαδικτυακὸς τρόπος ἐπικοινωνίας ἔχει ἀνοίξει νέους ὁρίζοντες στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ποτὲ ἄλλοτε δὲν δόθηκε τόσο πλατιὰ καὶ ὑπὸ τέτοια δυναμικὴ ἡ εὐχέρεια πρόσβασης στὴν γνώση, ἀνταλλαγῆς ἰδεῶν καὶ σκέψεων, ὤσμωσης πολιτισμῶν. Ὁ κίνδυνος; Μέγας, ὁλοφάνερος: ἡ ἰσοπέδωση, ἡ κακῶς νοουμένη παγκοσμιοποίηση. Τὰ ὀφέλη; Πασιφανῆ: ἡ οἰκουμενικότης (ὄχι ὁ οἰκουμενισμός). Ἀσφαλῶς ἀρνούμαστε τὸ πρῶτο καὶ στοχεύουμε στὴν ἄσκηση καὶ ἄνθηση τοῦ δευτέρου, δηλαδὴ τῆς οἰκουμενικότητος. Αὐτὸ τὸ πνεῦμα μᾶς ταιριάζει καὶ πάντα μᾶς ταίριαζε, μᾶς ἐξέφραζε, ἀφοῦ εἴμαστε Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Εἰς δόξαν Θεοῦ λοιπὸν καὶ εἰς ὠφέλειαν ψυχῶν ἂς ἀποβεῖ καὶ αὐτὴ ἡ προσπάθεια, μὲ τὶς εὐχὲς ὅλων καὶ τὶς ἀκοίμητες πρεσβεῖες τῆς ἔκπαλαι παρ’ ἡμῖν καὶ πανευλαβῶς τιμωμένης Παναγίας τῆς Δεξιᾶς· τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου τοῦ καὶ ἐφόρου καὶ προστάτου τῆς ἐνορίας ἡμῶν· τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος· τῶν ἐν τῇ Θεσσαλιώτιδι Ἐκκλησίᾳ διαλαμψάντων ὀκταρίθμων ἁγίων, προεξάρχοντος τοῦ ὑπερτίμου ἐν αὐτοῖς καὶ πανευκλεοῦς ἱερομάρτυρος Σεραφείμ, ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ καὶ πολιούχου καὶ προστάτου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, καὶ πάντων τῶν ἁγίων.

 Ἐκ μέρους τοῦ Ἱ. Ναοῦ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 

 

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ