ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

Μία ξεχωριστὴ Πανήγυρις ἦταν ἡ φετινή.

Στὸν Ἑσπερινὸ ὑποδεχθήκαμε τὴν χαριτόβρυτο κάρα τοῦ πολιούχου καὶ προστάτου μας ἁγ. Σεραφείμ, τὸν ὁποῖον καὶ εἴχαμε τιμήσει κατὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη (Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων) ὀφειλετικῶς καὶ ἀξιοχρέως.

Ἡ ἰδέα μετακομιδῆς τῆς τιμίας κάρας εἰς τὸν ναόν μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑλοποίησή της ἦταν τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καὶ ἀδελφοῦ τῆς ἱερᾶς μονῆς Κορώνης π. Κυρίλλου, τὸν ὁποῖον καὶ εὐχαρίστησε δημοσίως ὁ προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ μας π. Δημήτριος. Μὲ τὴν κίνηση αὐτὴ δόθηκε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ μέσα στὴν ἴδια ἡμέρα ἡ εὐκαιρία εἰς τὸν εὐσεβῆ λαόν μας νὰ προσκυνήσει τὸ ἱερὸ κειμήλιο τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἦταν δὲ τόσο μεγάλη ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου, ποὺ μέχρι τὰ μεσάνυχτα προσήρχοντο καὶ ἀφοῦ προσκυνοῦσαν πρῶτα τὴν εἰκόνα καὶ τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Γεωργίου, σχημάτιζαν οὐρὰ προκειμένου νὰ ἀσπασθοῦν μὲ εὐλάβεια τὴν τιμία κάρα τοῦ κορυφαίου ἐκ τοῦ χοροῦ τῶν τοπικῶν μας ἁγίων ἱερομάρτυρος Σεραφείμ. Ἀπετέλεσε πράγματι ἡ σύμπτωσις τῶν δύο αὐτῶν μεγάλων ἑορτῶν γεγονὸς ἰδιαιτέρας εὐλογίας καὶ χαρᾶς γιὰ τὴν ἐνορία μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν πόλη καὶ τὴν ἐπαρχία τῆς Καρδίτσης.

Εὐχαριστίες ὅμως ἀπηύθυνε ἐν πρώτοις ὁ π. Δημήτριος πρὸς τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Κυριακό, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος προέστη τῆς λατρευτικῆς συνάξεως καὶ ἐδίδαξε μὲ τὸν ἁπλοῦν καὶ ἐντυπωτικόν του λόγον τοὺς πιστοὺς συνδέοντας μὲ περίτεχνο τρόπο τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως μὲ τοὺς ἄθλους τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὁ ὁποῖος καὶ ἐσφράγισε μὲ τὸ αἷμα του τὴν ἀλήθεια τῆς ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ π. Δημήτριος δὲν παρέλειψε ἐπίσης νὰ εὐχαριστήσει καὶ τοὺς ὑπολοίπους εὐλαβεῖς ἱερεῖς ποὺ ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους τὴν ἱερά μας πανήγυρη· ἤτοι τὸν π. Γεώργιο Στάμο, τὸν π. Γεώργιο Ἀσπρούδη, τὸν π. Δημήτριο Κατσίμπα, τὸν π. Βασίλειο Καραστέργιο, τὸν π. Ζήση Στάμο, τὸν π. Χρῖστο Καλλιντέρη καὶ τὸν π. Ἀθανάσιο Ἀντωνίου. Εἰς τοὺς δύο πρώτους (ὅπως καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἑορτάζοντες) ἀπηύθυνε ἰδιαίτερες εὐχὲς ἐπὶ τοῖς σεπτοῖς αὐτῶν ὀνομαστηρίοις.

Κατὰ τὴν κυρία ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Δευτέρα 23 Ἀπριλίου, χοροστάτησε εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσε τὴν θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος.

Τὸν Σεβασμιώτατο συνόδευσαν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας π. Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Θωμᾶς καὶ ὁ Διάκονος π. Λάμπρος.

Μαζί μας συλλειτούργησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Σεραφεὶμ Λινοσπόρης, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κερκύρας, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον, καὶ ὁ π. Ζήσης Στάμος, ἱερεὺς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, ἐκ Καρδίτσης ὁρμώμενος. Δύο συνταξιοῦχοι ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας συμπροσευχήθησαν μεθ' ἡμῶν ἐν τῷ ἱερῷ Βήματι.

Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς τὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας εὐχαρίστησε τὸν ὡς ἄνω π. Σεραφεὶμ γιὰ τὴν συμμετοχή του εἰς τὴν ἱερὰν Πανήγυριν, καθὼς καὶ τὴν ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία του, μὲ τὴν ὁποίαν κατόρθωσε ζωηρῶς νὰ ὑπογραμμίσει τὴν μεγάλη ἀξία ποὺ ἔχει γιὰ τὴν ἐποχή μας τὸ μήνυμα τῆς θυσίας τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ὁ π. Σεραφεὶμ σκιαγράφησε μὲ λιτὸ καὶ εὔστοχο τρόπο τὸ «θολὸ τοπίο» τῆς ἐποχῆς μας, καυτηριάζοντας τὸν ἕρποντα ἀμοραλισμό, τὶς κινήσεις πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς πανθρησκείας, τὴν χλιαρότητα τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ τὸν μὴ κατ’ ἐπίγνωσιν ζῆλον.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἐπίσης καὶ συνεχάρη τοὺς ἱερεῖς, τοὺς ἱεροψάλτες, τοὺς ἐπιτρόπους καὶ γενικῶς τοὺς διακονοῦντες ἐν τῷ ναῷ, ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσοι βοήθησαν εἰς τὴν ὀργάνωσιν καὶ πραγματοποίησιν τῆς ἱερᾶς Πανηγύρεως.

Εὐχήθηκε σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τοὺς ἄγοντας τὰ ὀνομαστήριά τους χρόνια πολλά.

Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐψάλη ὁ μεθέορτος ἑσπερινὸς καὶ ἡ ἱερὰ Παράκλησις τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ λειψάνου, τὸ ὁποῖον καὶ πάλιν ἐτέθη εἰς προσκύνησιν.

Εὐχόμεθα, ὁ «ἀστραπόμορφος καὶ πρῶτος καβαλάρης»[1] Γεώργιος ὁ τροπαιοφόρος νὰ ἐνισχύει εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν τοὺς τιμῶντας αὐτὸν καὶ προσκυνοῦντας ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ!

 ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

Οἱ φωτογραφίες εἶναι τῆς Β. Γιαννουσᾶ καὶ τῆς Ὄλγας Ὀρφανιώτη Καντερὲ

IMG f3374402c2374d0fad330dfc539f83e3 V

IMG 4a5dd7b4c8a0febd75012b1641f6beb8 V

IMG bd5f835da4513fc67d71f85e366129fd V

IMG d8a8a1f149c7817b4e3cff158286d247 V

20180422 215420 Custom 2

IMG bd802442fdfc45903358a6495cb1672d V

IMG 35148eb71d4067a328edfc7ad9620984 V

IMG 9d9b43852b226a09585334c7e8755709 V

IMG b426ec059f515ba48de346847efb5d28 V

IMG 112381d1505685006ea742948aac4ca6 V

IMG fde2fabae4d86a514f451cc80720e017 V

IMG 8e3a72d449e5c8bbae1c6c01cfad0282 V

IMG 0fb0ab6fcb910ed643ae8990d530ecf9 V

IMG 8d22719d3e8e130cf37198f37be6932b V

IMG 8159e198c7dcae36d9ed1e8e3be7ab6d V

IMG dc7c01c12fd96f0d2bd13c5fc8b5501e V

IMG b270ce42161cefd0093dd5c8288b5df7 V

IMG 983d4c3ed8f1518f794696a5e31cc365 V

IMG a5e5152d50a18d3e9b5035aadc07af02 V

20180422 201301 Custom

IMG bf957960ba15975e90de92be0fa0aa27 V

20180422 215944 Custom 2

IMG 310816648b528ac2553f515898928c45 V

IMG b89891cc6afc57a4831eb97f8b5c11fb V

IMG 3ec358dc750c67c5413935607d65ee6c V

IMG 6cd2ea2a851017d0cb35629ce415ce0c V

IMG eaae00ec1c3da5d05111a9e951637475 V

IMG 3210bb5a32a640f3617d8ed929660e8f V

IMG 0542882150425a62c63f66ed6ac83fd5 V

IMG c34f532e4819424098e842789725cfd1 V

20180423 092819 Custom 2

20180423 092840 Custom 2

20180423 093046 Custom

20180423 093127 Custom 2

IMG 2904236e4616bd4955c62efb522f20c7 V

IMG b8db4e9371126a7ccf78137b89a26035 V

IMG f3374402c2374d0fad330dfc539f83e3 V

 

[1] Ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη Ἅι μου Γιώργη!στὴν ἐφημερίδα Ἀκρόπολις, 23 Ἀπριλίου 1892.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ